Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Cập nhật và có hiệu lực từ ngày 09/11/2023

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Liên Phương (sau đây gọi tắt là “Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa” hoặc “Chúng tôi” hoặc “Công ty”) luôn đề cao vấn đề an ninh cũng như việc bảo mật dữ liệu cá nhân được Khách hàng (khách truy cập website, hoặc cá nhân có giao dịch với chúng tôi) và Người lao động cung cấp cho chúng tôi. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này trình bày mục đích và cách thức chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, như được định nghĩa bên dưới, và cung cấp thông tin về quyền của chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân.

 

Bằng việc gửi hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân, bất kể trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, Khách hàng/Người lao động đã đồng ý để Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa và các bên liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, việc tuyển dụng và truyền thông của chúng tôi được sử dụng những dữ liệu đó theo các quy định trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này được xem là thông báo của Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa cho các chủ thể dữ liệu liên quan đến các hoạt động xử lý của chúng tôi.

 

Với trách nhiệm phải luôn minh bạch thông tin, Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa sẽ thường xuyên rà soát Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Chúng tôi có thể bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này khi cần thiết, bằng việc cập nhật bản mới lên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục tương tác với Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa hay tiếp tục sử dụng dịch vụ của Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa sau đó đồng nghĩa với việc Khách hàng/Người lao động chấp thuận những bổ sung, cập nhật và điều chỉnh đó.

 

Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết để thực hiện các mục đích đã thỏa thuận.
 

Trong quá trình hoạt động, Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa có thể nhận được các loại Dữ Liệu Cá Nhân khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở những dữ liệu sau (“Dữ Liệu Cá Nhân”):

  • Thông tin về cá nhân và địa chỉ liên lạc thể hiện trên giấy chứng minh nhân thân công dân và danh thiếp.
  • Thông tin về tài chính như tiền lương, các khoản thu nhập và đầu tư khác, các khoản phụ cấp, hồ sơ thuế cá nhân và thông tin thuế khác.
  • Bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào của khách hàng/người lao động, của vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình của khách hàng/người lao động.

 

Ngoài những Dữ Liệu Cá Nhân được trực tiếp cung cấp cho Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa, chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn: cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay các buổi tọa đàm do Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ ghi nhận được trên trang web.

 

Tại từng thời điểm, Khách hàng/Người lao động có thể tự cung cấp thêm cho Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa các Dữ Liệu Cá Nhân ngoài những thông tin mà Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa đã yêu cầu (ví dụ: thông qua trang web Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa). Khi Khách hàng/Người lao động cung cấp thông tin cho Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa với bất cứ lý do gì, đồng nghĩa với việc Khách hàng/Người lao động đồng ý để Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa sử dụng thông tin đó theo cách thức được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc được nêu tại thời điểm Khách hàng/Người lao động chia sẻ những thông tin đó. Ngoài ra, khi chủ động cung cấp thông tin, Khách hàng/Người lao động vui lòng không cung cấp những dữ liệu mang tính nhạy cảm ví dụ như: nguồn gốc chủng tộc và dân tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo, sức khỏe, dữ liệu di truyền hoặc sinh trắc học.

 

Chúng tôi không thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Nếu Khách hàng/Người lao động đã cung cấp (hoặc sẽ cung cấp) Dữ Liệu Cá Nhân về các thành viên gia đình, vợ/chồng, những người phụ thuộc khác dưới 18 tuổi của Khách hàng/Người lao động, Khách hàng/Người lao động xác nhận rằng Khách hàng/Người lao động đã giải thích với người này về việc Dữ Liệu Cá Nhân của họ sẽ được cung cấp cho chúng tôi và được chúng tôi xử lý, đồng thời Khách hàng/Người lao động cam đoan rằng Khách hàng/Người lao động đã được những người này đồng ý cho chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của họ (bao gồm việc cung cấp và chuyển dữ liệu) theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

 

Khách hàng/Người lao động hiểu và đồng ý rằng, việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng/Người lao động cho Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa (bao gồm và không giới hạn bởi các thông tin Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa đã có trước, trong và sau khi Khách hàng chấp thuận Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này) chính là sự chấp nhận toàn phần của Khách hàng/Người lao động cho phép Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân trong suốt quy trình tiếp nhận và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, bắt đầu từ khi Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa tiếp nhận thông tin cho đến khi có yêu cầu chấm dứt việc xử lý dữ liệu từ Khách hàng/Người lao động.

 

Công ty khuyến khích Khách hàng/Người lao động đọc kỹ các nội dung này và thường xuyên kiểm tra lại để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Công ty có thể thực hiện theo các quy định được nêu tại Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

 

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc truy cập bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa hoặc được kết nối đến Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa, Khách hàng/Người lao động được coi là đã chấp nhận toàn bộ Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Khách hàng/Người lao động đồng ý và cam kết áp dụng, phối hợp và tuân thủ Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Công ty.

 

Cam kết của Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa đối với việc thực hiện bảo vệ cơ sở Dữ Liệu Cá Nhân

  1. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này áp dụng cho mọi Khách hàng/Người lao động của Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân một khi được Khách hàng/Người lao động chấp thuận (dưới bất kỳ hình thức nào) cấu thành một thỏa thuận giữa Khách hàng/Người lao động với Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa về Dữ Liệu Cá Nhân trong quá trình thiết lập, duy trì và phát triển các quan hệ và giao dịch giữa Khách hàng/Người lao động với Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa
  2. Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa chỉ thu thập, xử lý và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng/Người lao động phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản được giao kết giữa Khách hàng/Người lao động với Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa và/hoặc cho mục đích tuyển dụng, mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho mục đích nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho Khách hàng.
  3. Phụ thuộc vào vai trò của Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa trong từng tình huống cụ thể là (i) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, (ii) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, hoặc (iii) Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa sẽ thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm cũng như các nguyên tắc xử lý Dữ liệu cá nhân tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
  4. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào với các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ của Khách hàng/Người lao động với Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa, cho dù được ký kết trước, vào ngày hoặc sau ngày Khách hàng/Người động chấp thuận Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.
  5. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa và Khách hàng/Người lao động tại Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này sẽ không thay thế, chấm dứt hoặc thay đổi mà sẽ đồng thời là các quyền, nghĩa vụ mà Công ty và Khách hàng/Người lao động đang có ở bất kỳ văn bản nào và không một điều khoản nào trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này hàm ý hạn chế hoặc xóa bỏ bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào trong số các quyền, nghĩa vụ của các bên đã được xác lập.
  6. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này điều chỉnh cách thức mà Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng/Người lao động trong quá trình Khách hàng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang tin điện tử hoặc dịch vụ của Công ty.
  7. Honda Ôtô Sài Gòn - Cộng Hòa nghiêm cấm cán bộ, nhân viên ở mọi cấp bậc, vị trí công tác có hành vi xử lý, rò rỉ, phát tán Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng/Người lao động nằm ngoài các mục đích quy định tại Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mọi hành vi vi phạm Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

 

Mọi câu hỏi liên quan tới Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@hondaotoconghoa.com.vn

messenger
phone
phone