Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Được cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 05 năm 2021, 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN PHƯƠNG (“Honda Ôtô Cộng Hòa”) nắm rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ tại Honda Ôtô Cộng Hòa (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – Honda Ôtô Cộng Hòa với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi sử dụng thông tin; những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó; địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình; phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin được nêu tại Chính sách này.

Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó Honda Ôtô Cộng Hòa có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể. 

Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập website, sử dụng Dịch vụ trên website của Honda Ôtô Cộng Hòa, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ trên website do Honda Ôtô Cộng Hòa cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản mà Honda Ôtô Cộng Hòa quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Honda Ôtô Cộng Hòa có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Honda Ôtô Cộng Hòa sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần đầu của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

1 - MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN;

Honda Ôtô Cộng Hòa thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

1.1. Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa;

1.2. Nâng cao chất lượng Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty liên kết của Honda Ôtô Cộng Hòa (“Đơn vị trực thuộc”).

1.3. Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

1.4. Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa Honda Ôtô Cộng Hòa và Khách hàng;

1.5. Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

1.6. Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

1.7. Thông báo về các thông tin tuyển dụng của Honda Ôtô Cộng Hòa nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

1.8. Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa

1.9. Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa

1.10. Honda Ôtô Cộng Hòa thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa

b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa

1.11. Các nội dung khác mà Honda Ôtô Cộng Hòa được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

2 - PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN;

Các thông tin của Khách hàng thu thập được để sử dụng cho mục đích được nêu tại mục 1 của Chính sách này. Bên cạnh đó, các thông tin được sử dụng trong phạm vi Honda Ôtô Cộng Hòa và/hoặc đối tác của Honda Ôtô Cộng Hòa.

3 - THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN;

Honda Ôtô Cộng Hòa chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập.

4 - NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ;

4.1. Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này Honda Ôtô Cộng Hòa có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được Honda Ôtô Cộng Hòa tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a) Đơn vị trực thuộc của Honda Ôtô Cộng Hòa khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa Honda Ôtô Cộng Hòa với Khách hàng.

b) Đối tác kinh doanh mà Honda Ôtô Cộng Hòa tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Honda Ôtô Cộng Hòa và đối tác kinh doanh của Honda Ôtô Cộng Hòa.

4.2. Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Honda Ôtô Cộng Hòa có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Honda Ôtô Cộng Hòa có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế Honda Ôtô Cộng Hòa tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

4.3. Honda Ôtô Cộng Hòa sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Honda Ôtô Cộng Hòa có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Honda Ôtô Cộng Hòa/Đơn vị trực thuộc của Honda Ôtô Cộng Hòa.

4.4. Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

5 - ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN MÌNH;

Honda Ôtô Cộng Hòa trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN PHƯƠNG

Địa chỉ: 18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903 900 567

6 - PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN 

6.1. Thông tin của Khách hàng mà Honda Ôtô Cộng Hòa sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d) Địa chỉ thường trú;

6.2. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Honda Ôtô Cộng Hòa có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa Honda Ôtô Cộng Hòa và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

6.3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, Honda Ôtô Cộng Hòa sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Honda Ôtô Cộng Hòa.

7 - PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Honda Ôtô Cộng Hòa có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

7.1. Honda Ôtô Cộng Hòa có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a) Một số Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, Honda Ôtô Cộng Hòa có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 6 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu Honda Ôtô Cộng Hòa giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa hoặc Khách hàng yêu cầu Honda Ôtô Cộng Hòa cung cấp Dịch vụ ví dụ: yêu cầu hỗ trợ bảo trì xe Ô tô thì Honda Ôtô Cộng Hòa có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;

c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của Honda Ôtô Cộng Hòa.

d) Honda Ôtô Cộng Hòa sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

7.2. Honda Ôtô Cộng Hòa tự thu thập Thông tin trong các trường hợp sau: 

a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

Honda Ôtô Cộng Hòa có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi Honda Ôtô Cộng Hòa tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Honda Ôtô Cộng Hòa cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

7.3. Hợp nhất Thông tin

Honda Ôtô Cộng Hòa có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà Honda Ôtô Cộng Hòa có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 8 Chính sách này.

8 - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

8.1. Quyền lợi

a) Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà Honda Ôtô Cộng Hòa đã cam kết theo Chính sách này;

b) Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu Honda Ôtô Cộng Hòa ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

c) Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của Honda Ôtô Cộng Hòa thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của Honda Ôtô Cộng Hòa theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.

8.2. Trách nhiệm của Khách hàng

a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa. Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

b) Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho Honda Ôtô Cộng Hòa khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến Honda Ôtô Cộng Hòa dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho Honda Ôtô Cộng Hòa là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa Honda Ôtô Cộng Hòa và Khách hàng, giữa Honda Ôtô Cộng Hòa và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website Honda Ôtô Cộng Hòa.

d) Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của Honda Ôtô Cộng Hòa. 

e) Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của Honda Ôtô Cộng Hòa.

f) Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

9 - CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN 

9.1. Honda Ôtô Cộng Hòa cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

9.2. Honda Ôtô Cộng Hòa sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Honda Ôtô Cộng Hòa thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, Honda Ôtô Cộng Hòa không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Honda Ôtô Cộng Hòa sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Honda Ôtô Cộng Hòa không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của Honda Ôtô Cộng Hòa. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Honda Ôtô Cộng Hòa khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho Honda Ôtô Cộng Hòa.

10 - CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE

10.1. Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của Honda Ôtô Cộng Hòa có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với Honda Ôtô Cộng Hòa. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

10.2. Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, Honda Ôtô Cộng Hòa có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép Honda Ôtô Cộng Hòa nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

10.3. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của Honda Ôtô Cộng Hòa và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

10.4. Như đã nêu trên, Dịch vụ của Honda Ôtô Cộng Hòa có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của Honda Ôtô Cộng Hòa, do đó Honda Ôtô Cộng Hòa sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc Honda Ôtô Cộng Hòa có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. Honda Ôtô Cộng Hòa khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

 

messenger
phone
phone